Ochrana osobných údajov

/Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov 2018-04-09T14:29:02+00:00

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pretože na území Slovenskej republiky je nevyžiadaná pošta (spam) zakázaná zákonom o reklame (č. 147/2001 Z. z.). Podľa paragrafu 3 odstavca 7 „sa reklama nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy“.

Apartmány Enjoy si uvedomuje dôvernosť vašich osobných údajov, a preto vyhlasuje, že všetky údaje získané pri vyplňovaní formulárov považuje za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov k zlepšeniu svojich služieb. Vaše osobné údaje nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté inej spoločnosti.

Vyplnením a zaslaním formulára na našej stránke www.apartmanyenjoy.sk,  dávate súhlas na rozposielanie emailovej pošty. Z rozposielania emailovej pošty sa môžete, kedykoľvek odhlásiť.

PROTECTION OF PRIVATE INFORMATION

Because in the Slovak Republic is junk mail ( spam ) is prohibited advertising by law ( no. 147/2001 Coll. ) . Under section 3, paragraph 7 “ . Advertisement through automated phone call systems, fax and electronic mails can not be distribute without prior consent of the user who is the recipient of advertisements“ .

Apartment Lomnica C12 is aware of the confidentiality of your personal information , and therefore declares that all information obtained in completing the forms considered highly confidential and use them only for personal use in accordance with law no. 122/2013 Coll. on the protection of personal data to improve its services. Your personal data will not without your consent provided to another company.

Complete and submit the forms on our website www.apartmanyenjoy.sk , you consent to sending out mailings (newsletter) . From sending out mailings , you can whenever unsubscribe .